Standpunten

Een zelfbewust Nederland in Europa

Europa – dat zijn we zelf. Of je voor of tegen Europa bent is niet de juiste vraag. Het CDA is vóór Nederland en vóór Europa, want allebei zijn we zelf. Het CDA heeft daarom altijd gebouwd aan Europa, vanuit de Europese christendemocratische traditie als lid van de Europese Volkspartij (EVP). Het fundament van het Huis Europa is stevig gebleken en de verworvenheid van 69 jaar vrede in Nederland lijkt nu een vanzelfsprekendheid. Vrede en stabiliteit maakt Europa voor het CDA van blijvende waarde om in te blijven investeren. Maar het huis Europa is nu dringend aan renovatie toe om slagvaardiger te worden en ook in de 21st eeuw een fundament voor aanhoudende vrede en stabiliteit te blijven. Op sommige terreinen is daarom verdieping van Europese samenwerking nodig, op andere juist het tegendeel. Bij de gemeenteraadsverkiezingen gaat het over gemeentes, bij de Europese verkiezingen over Europa. Maar wat het CDA betreft gaat het steeds over de vraag: hoe moet onze samenleving er uitzien?

Het CDA kiest voor een samenleving waarin mensen weer meer invloed krijgen op de wereld om hun heen, ook invloed in de politiek. Het CDA ziet een overheid die naast mensen staat en niet tegenover mensen. Het CDA wil een samenleving waarin mensen met elkaar zoveel mogelijk zelf bepalen. Het wil meer samenleving en minder overheid.

Het CDA bepleit daarom een Europa dat bijdraagt aan een sterk en zelfbewust Nederland van welvaart, veiligheid en vrede. Het CDA wil een Europa dat sterk staat in een wereld van veranderende krachten en verhoudingen. Een Europa dat beschermt tegen de uitwassen van de globalisering of het nu cybercriminaliteit of uitbuiting van zwakken betreft. Een Europa dat ruimte laat waar mensen ruimte nodig hebben om zich thuis te voelen in hun stad, hun streek, hun land. Kortom: het CDA is voor een Europa dat de taken uitvoert waar het voor is ingesteld en het gebundelde vermogen heeft om ‘nee’ te zeggen tegen een vreemde grootmacht als dat nodig is, maar dat zich niet bemoeit met de speeltuin om de hoek.

Feit is dat Europa nu pas zaken regelt die eerder gedaan hadden moeten zijn. De aanpak van de eurocrisis is daarvan een voorbeeld, het toezicht op de financiële sector en beleid van lidstaten wordt nu pas dwingender. Anders dan bij het ontstaan van de EU liggen de kansen en bedreigingen voor ons continent nu veel meer in de wereld om ons heen: de opkomst van China, de strijd om grondstoffen, de instabiliteit aan de Europese zuidgrenzen, de klimaatbedreigingen, de mobiliteit van mensen en van kapitaal. Dit vraagt om een steviger buitenlands beleid. Het CDA wil dat de EU sterk in de wereld staat, want dan staan we allemaal sterk.

Een sterk Europa kan betekenen dat er kopgroepen zijn die krachten bundelen. Deze zijn niet bedoeld om anderen uit te sluiten, maar om slagvaardiger te worden in de wereld. Lidstaten moeten gestimuleerd worden zich aan te sluiten bij de kopgroepen. Zo kan bijvoorbeeld defensie-integratie succesvol ‘van onderop’ worden opgebouwd met onze buurlanden en mag ook een kiem vormen voor een gezamenlijk buitenlands- en veiligheidsbeleid.

Voor het CDA is Europa een samenleving zonder extremen. Ieder mens moet mee kunnen komen in de veranderende wereld. Het CDA koestert waarden als de rechtsstaat, grondrechtenbescherming, de democratie, de sociale cohesie, de verantwoorde omgang met onze planeet en onderlinge solidariteit. En ja, het CDA spreekt hierbij ook over een sociaal Europa. Het CDA pleit voor een herwaardering van het Rijnlandmodel, aangepast aan deze tijd, waarin mensen centraal staan, de lange termijn weer telt en verantwoordelijkheid voor de samenleving een rol speelt.

In het verkiezingsprogramma zullen we stilstaan bij de belangrijkste vragen van onze samenleving, zoals: hoe behouden we welvaart en welzijn? Hoe zorgen we voor een balans tussen rechten en plichten? Hoe gaan we verantwoord met elkaar en met onze omgeving om? Rondom deze vragen leeft een hoop chagrijn: Europa handelt niet snel genoeg, lost de eurocrisis niet op, blijft steken in compromissen. Dat is allemaal waar, maar ook kort door de bocht. De EU mist bevoegdheden om deze zaken af te dwingen, moet tegengestelde belangen verenigen en vaak kan een oplossing juist ook op nationaal niveau liggen. Het CDA-standpunt is duidelijk: de EU krijgt snel voldoende bevoegdheden om zo dwingend eurolanden aan te pakken die zich niet aan de afspraken houden. Het CDA wil dat (jeugd)werkloosheid aangepakt wordt, het CDA wil onder voorwaarden een bankenunie en het CDA wil dat de EU veel meer werk maakt van de interne markt, waarbij de EU protectionisme aan de kaak stelt. Telkens moet de mens centraal staan en moeten overal dezelfde regels gelden. Europa betekent voor ons ook een geesteshouding van samenwerking en ontvankelijkheid. Het CDA staat voor een Europa dat aansluit op onze idealen en we beseffen dat het compromis een onderdeel van Europese samenwerking is. Knokken voor eigen idealen en belangen gaat voor het CDA hand in hand met een geesteshouding van redelijkheid.

De zeven Europa-punten van het CDA:

1. Het CDA wil een beter Europa, dat niets onnodig regelt en sterk is waar nodig;

2. Beslissingen moeten zo dicht mogelijk bij mensen genomen worden als zaken ook daar opgelost kunnen worden. Het CDA wil een slagvaardig Europa datzijn grenzen kent, met meer samenleving en minder overheid. Door hiervoor tekiezen onderscheidt het CDA zich van de liberalen en socialisten in Europa;

3. Het CDA wil een eerlijke economie. In de afgelopen decennia is er teveel aandacht geweest voor winst, bonussen en eigenbelang. We moeten in Europa trouw blijven aan onze eigen identiteit. Het CDA wil daarom terug naareen evenwichtige markteconomie waarbij mensen centraal staan, de lange termijn weer telt, de economieën in Europa op orde zijn en verantwoordelijkheidvoor en in de samenleving een rol speelt;

4. De interne markt is dringend aan verbetering toe en het CDA wil zich daar in Europa sterk voor maken, idealiter met alle lidstaten maar anders met een kern van lidstaten om de vaart er in te houden;

5. Vrij verkeer van goederen, diensten, kapitaal en mensen zijn de hoekstenen van de Europese samenwerking. Historisch verworven vrijheden waar wij van profiteren. Maar open grenzen kennen een keerzijde als controle achterblijft of misbruik zich voordoet. Er mag geen ruimte zijn voor profiteurs. Mensenhandel, malafide uitzendbureaus, sociaal toerisme, criminaliteit en oneerlijke concurrentie moeten harder worden aangepakt;

6. De waarden die ons verbinden in Europa moeten gerespecteerd en gekoesterd worden. Wij moeten ons permanent inzetten voor de rechtsstaat, democratie, gelijke rechten en fundamentele rechten als non-discriminatie en persvrijheid. Lidstaten die deze rechten schenden zagen aan de fundamenten van de samenleving waar wij voor staan. Dit kan niet zonder gevolgen blijven;

7. Het CDA kiest voor de toekomst van onze kinderen. De lange termijn boven de korte termijn. Daarom moeten ontwikkelingen worden gestimuleerd die aansluiten op de behoeften van het heden zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties om in hun eigen behoefte te voorzien in gevaar brengen. Het CDA zet zich daarom in voor voedselzekerheid, een duurzame economie, een veilige samenleving en het klimaat.