Schriftelijke vragen aan EC: Positie christenen in Turkije en de bouw van de Ilisudam

1. Is de Europese Commissie op de hoogte van het bericht dat discriminatie jegens christenen in Turkije de afgelopen jaren zou zijn toegenomen en Turkije dit jaar acht plaatsen is gestegen op de Open Doors World Watch List die christenvervolging wereldwijd in kaart brengt ?
2. Is de Europese Commissie bekend met het bericht dat de Turkse regering voornemens is de zogenoemde “Ilisudam” te bouwen in de bovenloop van de Tigris, waardoor de van oorsprong christelijke Aramese stad Haskankeyf geheel onder water zal komen te staan en ruim vijfduizend Aramese rotswoningen worden bedreigd?
3. Is de Europese Commissie van mening dat bovengenoemde ontwikkelingen – zeker na eerdere berichten over confiscaties van 50 Aramese kerken, kloosters en begraafplaatsen in Mardin – niet stroken met de Europese waarden van geloofsvrijheid en respect voor minderheden en daarom onacceptabel zijn voor een kandidaat-lidstaat? Zo ja, wat gaat de Europese Commissie doen om dit aan te kaarten bij de Turkse regering? Zo nee, waarom niet?

De Commissie antwoordde dat zij op de hoogte is van dergelijke rapporten over toegenomen discriminatie tegen niet-Moslims in Turkije. De Commissie is zich ook bewust van de toestand waarin culturele en religieuze erfgoedlocaties zich bevinden die gebruikt worden door Syrische christenen, zoals in het geval van de provincie Mardin, en van het controversiële project van de Ilisudam, en heeft hierover ook reeds vragen beantwoord (bv. E-004644/2017). In haar rapport 2016 over Turkije heeft de Commissie haar bezorgdheid geuit over deze kwesties.

De Commissie blijft gehecht aan de ontwikkeling van een cultuur van inclusieve tolerantie, zowel in de EU als in de kandidaat-lidstaten. In dit verband stimuleert en ondersteunt de EU de interreligieuze dialoog die erop gericht is het wederzijds begrip en respect te bevorderen. De Commissie heeft Turkije ook herhaaldelijk gewezen op zijn verplichting als kandidaat-lidstaat om de normen van het Europees Verdrag voor de rechten van de mens en de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in acht te nemen.

De Commissie zal de vraagstukken met betrekking tot de eigendomsrechten van minderheden in Turkije nauwgezet blijven opvolgen en zal deze kwesties aan de orde stellen in het kader van de continue dialoog met de Turkse autoriteiten. Zij zal haar beoordeling ook opnemen in het volgende jaarlijkse verslag over Turkije, dat in het voorjaar 2018 wordt gepubliceerd.