Schriftelijke vragen aan EC: Noodgeneratoren van EDF-kerncentrales

Schriftelijke vragen aan EC: Noodgeneratoren van EDF-kerncentrales

Schriftelijke vragen aan EC: Noodgeneratoren van EDF-kerncentrales 1024 683 Esther de Lange

In het artikel „Diagnostic alarmant d’EDF sur les diesels de secours des reacteurs nucleaires”(1) wordt gewezen op interne documenten van EDF die erop wijzen dat tussen juli 2012 en december 2014 de staat van het overgrote deel van noodaggregaten van EDF-kerncentrales werd beoordeeld als „slecht” of „onaanvaardbaar”. De Franse nucleaire toezichthouder zou al maatregelen hebben getroffen; voor 2018 worden alle EDF-kerncentrales voorzien van minstens één extra noodgenerator, aldus de leverancier op haar website (http://www.agoria.be/nl/ABC-wint-tender-voor-38-nucleaire-noodgroepen-bij-EDF).

1. Is de Commissie bekend met het artikel „Diagnostic alarmant d’EDF sur les diesels de secours des reacteurs nucleaires” en het feit dat de leverancier van de nieuwe noodgeneratoren op zijn website meldt dat de generatoren uiterlijk in 2018 worden geleverd?

2. Heeft de Commissie zicht op de veiligheidssituatie en is zij de hoogte van de staat van de noodaggregaten van (EDF-)kerncentrales in de Europese Unie en acht de Commissie het met oog op de veiligheid van Europese burgers acceptabel dat EDF-kerncentrales uiterlijk in 2018 worden voorzien van minimaal één nieuwe noodgenerator?

3. Hoe is het mogelijk dat ondanks bestaande Europese en nationale wet‐ en regelgeving op het gebied van veiligheid van kerncentrales en met name de door de Commissie uitgevoerde stresstests er klaarblijkelijk in de Europese Unie nog kerncentrales in gebruik zijn waarvan de noodgeneratoren in een niet optimale toestand verkeren?

NL E-002805/2016 Antwoord van de heer Arias Cañete namens de Commissie (24.6.2016)
1. De Commissie is bekend met dit artikel en de inhoud ervan. Zij is tevens bekend met het desbetreffende antwoord van de Franse toezichthouder (ASN) van 16 maart 2016.

2-3. Nucleaire veiligheid is voor de Commissie een belangrijke prioriteit. Lidstaten die nucleaire energie willen gebruiken, dienen daarbij in overeenstemming met Richtlijn 2009/71/Euratom van de Raad een Europees juridisch kader na te leven dat de strengste veiligheidsnormen omvat.

In het door de Groep Europese regelgevers op het gebied van nucleaire veiligheid (Ensreg) op basis van de Fukushima-stresstests van kernreactoren ontwikkelde actieplan wordt gewezen op de noodzaak van landspecifieke nationale actieplannen. De Commissie en Ensreg hebben in 2013 en 2015 workshops georganiseerd teneinde een intercollegiale toetsing op Europees niveau van deze nationale actieplannen uit te voeren. Ensreg en de Commissie waren van mening dat het streefcijfer voor de verbetering van de veiligheid moest worden opgetrokken met het oog op de overeengekomen termijnen voor de uitvoering.

In het kader van het geactualiseerde nationale actieplan van Frankrijk wordt de installatie van een aanvullende nooddieselgeneratorset met een hoge capaciteit als backup bij elke kerncentrale aangemoedigd (bladzijde 8 – fase 2 van de uitvoering van de modernisering, met betrekking tot de periode 2015-2020 ; alle documenten die verband houden met stresstests in Frankrijk, met inbegrip van de bevindingen van de intercollegiale toetsingen, zijn beschikbaar op de website van Ensreg ). Op gezette tijden wordt een statusverslag van elk deelnemend land betreffende de uitvoering van de nationale actieplannen geactualiseerd en gepubliceerd teneinde transparant toezicht te waarborgen, op basis waarvan in 2017 een uitvoeringsverslag wordt gepubliceerd.

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange