Schriftelijke vragen aan EC: Loodvergiftiging Bourg Fidèle

Schriftelijke vragen aan EC: Loodvergiftiging Bourg Fidèle

Schriftelijke vragen aan EC: Loodvergiftiging Bourg Fidèle 1024 683 Esther de Lange

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-014591/2015
aan de Commissie
Artikel 130 van het Reglement
Esther de Lange (PPE)
Betreft: Loodvergiftiging Bourg Fidèle
In januari 2010 stelde ik de Commissie vragen naar aanleiding van berichten over loodvergiftiging onder medewerkers en omwonenden en van het milieu en de landbouwgronden in de omgeving van de accuverwerkende fabriek in Bourg Fidèle, Frankrijk (referentie E-0112/10).
De Commissie antwoordde dat ze van mening was dat de EU-regels volstonden om het milieu en de volksgezondheid te beschermen tegen de gevolgen van de recycling van accu’s. De Commissie gaf daarnaast aan dat ze de maatregelen die zijn getroffen om de IPPC-richtlijn en de accu-richtlijn op de genoemde installatie toe te passen, nader zou onderzoeken en het Parlement hierover zou informeren.
Kan de Commissie aangeven op welke manier de maatregelen door haar zijn onderzocht en of deze in haar ogen afdoende waren?
Is de Commissie op de hoogte van de huidige stand van zaken in Bourg Fidèle voor wat betreft de loodvergiftiging van omwonenden, milieu en landbouwgronden en hoe zou de Commissie de huidige situatie typeren?

NL E-014591/2015
Antwoord van de heer Vella namens de Commissie (26.1.2016)

Zoals vermeld in het antwoord op de schriftelijke vraag E-000112/2010 vallen activiteiten zoals de activiteiten die door het geachte Parlementslid zijn genoemd en die in de Métal Blanc-installatie worden uitgevoerd onder Richtlijn 2010/75/EU inzake industriële emissies . Op grond van deze richtlijn moet de installatie worden geëxploiteerd conform vergunningen die op de best beschikbare technieken (BBT) zijn gebaseerd met de bedoeling emissies in lucht, water en bodem te verminderen en ongevallen en incidenten te voorkomen en de gevolgen daarvan te beperken. In beginsel zijn de activiteiten van Métal Blanc eveneens onderworpen aan Richtlijn 2006/66/EG inzake batterijen en accu’s, alsook afgedankte batterijen en accu’s . Overeenkomstig deze richtlijn moeten de producenten of derden, met gebruikmaking van de BBT voor de bescherming van de gezondheid en het milieu, systemen opzetten voor de verwerking en recycling van afgedankte batterijen en accu’s.

De Commissie heeft vastgesteld dat het Administratief Hof van Beroep van Parijs de onderneming Métal Blanc op 15 september 2009 heeft veroordeeld voor waterverontreiniging, aangezien zij inbreuk had gepleegd op de voorwaarden van haar vergunning en het leven van derden in gevaar had gebracht.

De Commissie heeft de zaak niet verder onderzocht aangezien de nationale administratieve en/of rechterlijke instanties die voor de tenuitvoerlegging van de hierboven vermelde richtlijnen bevoegd zijn, primair verantwoordelijk zijn voor controles in concrete situaties van niet-naleving en zij over de geschikte middelen beschikken om het probleem aan te pakken indien er terecht reden tot bezorgdheid zou zijn.

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange