Schriftelijke vragen aan EC: Drastische afname in vliegende insecten

Schriftelijke vragen aan EC: Drastische afname in vliegende insecten

Schriftelijke vragen aan EC: Drastische afname in vliegende insecten 1024 683 Esther de Lange

In oktober publiceerde het wetenschappelijk tijdschrift “Plos One” een onderzoek waaruit blijkt dat het aantal vliegende insecten de afgelopen 27 jaar met meer dan 75 % is afgenomen wat een ernstig ecologisch probleem op kan leveren. De onderzoekers kunnen niet uitsluiten dat de afname met het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen te maken heeft.
1. Onderschrijft de Commissie de conclusies uit het recent gepubliceerde onderzoek in het wetenschappelijk tijdschrift “Plos One” & , waaruit blijkt dat het aantal vliegende insecten de afgelopen 27 jaar met meer dan 75 % is afgenomen wat een ernstig ecologisch probleem kan opleveren?
2. Zo ja, welke maatregelen onderneemt de Commissie om dit probleem tegen te gaan? Zo nee, waarom niet?
3. Onderzoekt de Commissie de effecten die in de Europese Unie toegestane gewasbeschermingsmiddelen hebben op de biodiversiteit?

Op 22 december antwoordde Eurocommissaris Karmenu Vella dat de Commissie er zich ervan bewust is dat steeds meer studies wijzen op een sterke afname van het aantal insecten in de EU, met mogelijk ernstige ecologische en economische gevolgen.

De algehele daling van het aantal insecten, zowel de biomassa als het aantal soorten, is toe te schrijven aan een combinatie van factoren zoals verandering in landgebruik, intensief landbouwbeheer en pesticidengebruik, verontreiniging, invasieve uitheemse soorten en klimaatverandering. De EU heeft een reeks maatregelen getroffen die gunstig zijn voor bestuivers, met name in het kader van milieu- en gezondheidsbeleid (in het bijzonder de vogel- en habitatrichtlijnen en de EU-wetgeving inzake pesticiden) en ook in samenhang met het gemeenschappelijk landbouwbeleid, het cohesiebeleid en het onderzoeks- en innovatiebeleid. Daarnaast werkt de Commissie aan een EU-initiatief inzake bestuivers.

De Commissie steunt onderzoek naar de effecten van pesticiden en de ontwikkeling van nieuwe werkwijzen voor geïntegreerde plaagbestrijding, plaagbeheersing, resistentieteelt en biologische beheersing om de afhankelijkheid van pesticiden en de ecologische gevolgen daarvan te beperken. Dit gebeurt met name in de context van maatschappelijke uitdaging 2 (voedselzekerheid, duurzame land- en bosbouw, marien en maritiem onderzoek en onderzoek naar binnenwateren, en bio-economie) van Horizon 2020. In het kader van Richtlijn 2009/128/EG inzake een duurzaam gebruik van pesticiden heeft de Commissie onlangs ook een leidraad uitgebracht voor het toezicht op en het onderzoek naar de gevolgen van pesticidengebruik voor menselijke gezondheid en het milieu .

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange