Europese Commissie onderneemt actie op inkt in verpakkingen van levensmiddelen

Europese Commissie onderneemt actie op inkt in verpakkingen van levensmiddelen

Europese Commissie onderneemt actie op inkt in verpakkingen van levensmiddelen 1024 683 Esther de Lange

Esther de Lange heeft vragen gesteld over het gebruik van inkt in verpakkingen van levensmiddelen. Experts hadden twijfel geuit over het veilige gebruik ervan. Eurocommissaris voor Volksgezondheid en Consumentenbeleid Tonio Borg geeft aan dat de Europese Commissie actie zal ondernemen. Hieronder vindt u de vraag van Esther de Lange en het antwoord van de Eurocommissaris.

Vraag Esther de Lange over inkt in verpakkingen van levensmiddelen:

Er bestaan geen specifieke Europese regels voor inkt die gebruikt wordt voor de bedrukking van verpakkingen van voedingswaren en die in direct contact komt met het voedsel. Deskundigen stellen dat sommige van de bestanddelen van deze inkt slecht zijn voor onze gezondheid en die van onze kinderen wanneer de stoffen in aanraking komen met of opgenomen worden door het voedsel.

In 2012 heeft de “EFSA Scientific Cooperation (ESCO) Working Group” een rapport gepubliceerd met een inventarisatie van andere stoffen dan plastic, die vrijkomen uit materialen die bestemd zijn om in contact te komen met levensmiddelen. Inmiddels is de Commissie begonnen met het bestuderen van mogelijke maatregelen.

Waarom bestaan er op Europees niveau nog geen specifieke regels voor het veilig gebruik van inkt voor de bedrukking van verpakkingen van voedingswaren?

Heeft de Commissie inmiddels een overzicht van de verschillende soorten inkt en hun bestanddelen die op de Europese markt worden gebruikt in verpakkingen van voedsel?

Heeft de Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) ook zelf al onderzoek gedaan naar de veiligheid van de verschillende soorten inkt en hun bestanddelen, en de gevolgen daarvan voor de volksgezondheid? Waarom heeft EFSA nog geen volledige risico‑analyse gemaakt van deze stoffen en concrete voorstellen gedaan?

Is de Commissie bereid snel opdracht te geven aan EFSA om de veiligheid van deze stoffen te beoordelen en op basis daarvan zelf waar nodig specifieke maatregelen voor te stellen, zoals een lijst met toegelaten of verboden stoffen, of maximumwaarden voor veilig gebruik?

Antwoord Eurocommissaris Borg (Volksgezondheid en Consumentenbeleid):

Alle materialen en voorwerpen die bestemd zijn om met levensmiddelen in contact te komen, moeten voldoen aan de algemene veiligheidseisen die met name zijn vastgelegd in artikel 3 van Verordening (EG) nr. 1935/2004[1]. Op grond van deze eisen moeten materialen en voorwerpen met inachtneming van goede fabricagemethoden worden vervaardigd, zodat zij bij normaal of te verwachten gebruik geen bestanddelen afgeven aan levensmiddelen in hoeveelheden die onder meer voor de menselijke gezondheid gevaar kunnen opleveren.

Uit hoofde van Verordening (EG) nr. 2023/2006 van de Commissie[2] moeten exploitanten van bedrijven er bovendien voor zorgen dat hun productie plaatsvindt met inachtneming van de goede fabricagemethoden die in die verordening zijn vastgelegd, en moeten ze een doeltreffend en gedocumenteerd kwaliteitsborgingssysteem vaststellen, uitvoeren en handhaven. Een gedegen onderzoek naar migrerende stoffen is echter niet verplicht.

Op het niveau van de Unie zijn er geen specifieke voorschriften voor inkt, lijm en gelijkaardige producten vastgelegd en er bestaat nog geen EU-lijst van stoffen die mogen worden gebruikt in inkt. De Europese Autoriteit voor voedselveiligheid (EFSA) heeft gegevens verzameld over stoffen die worden gebruikt in de in Europa beschikbare niet-kunststofmaterialen die met levensmiddelen in contact komen. In dat verslag[3] wijst zij erop dat de Zwitserse nationale regelgeving betreffende verpakkingsinkt een positieve lijst bevat van ongeveer 1000 in drukinkt gebruikte stoffen, waarvan het merendeel in de context van in de EU met levensmiddelen in aanraking komende kunststofmaterialen aan een risicobeoordeling is onderworpen. Ongeveer 4000 andere stoffen op deze lijst hebben geen risicobeoordeling ondergaan. In 2014 wil de EFSA zich samen met de lidstaten dieper buigen over criteria voor het prioriteren van veiligheidsevaluaties voor niet-kunststofmaterialen die met levensmiddelen in aanraking komen.

De Commissie onderzoekt momenteel of er nood is aan verdere harmonisatie en aanvullende initiatieven op het niveau van de Unie. Deze werkzaamheden zijn vastgelegd in een routekaart[4]. De bevindingen zullen naar verwachting in 2015 beschikbaar zijn.

—————————————————————————————————————————

[1]     Verordening (EG) nr. 1935/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 27 oktober 2004 inzake materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen en houdende intrekking van de Richtlijnen 80/590/EEG en 89/109/EEG (PB L 338 van 13.11.2004, blz. 4).

[2]     Verordening (EG) nr. 2023/2006 van de Commissie van 22 december 2006 betreffende goede fabricagemethoden voor materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen (PB L 384 van 29.12.2006, blz. 75).

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange