Antwoorden vragen verplichte registratie hobbydieren

Antwoorden vragen verplichte registratie hobbydieren

Antwoorden vragen verplichte registratie hobbydieren 960 640 Esther de Lange

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord aan de Commissie

Betreft: Verplichte registratie hobbydieren

Er bestaan momenteel zorgen over de verplichte registratie van kleine aantallen pluimvee zoals opgenomen in de nieuwe Europese diergezondheidsverordening (Verordening (EU) 2016/429) die vanaf 21 april 2021 van toepassing zal zijn. De Europese Commissie kan lidstaten echter via een uitvoeringshandeling toestaan om uitzonderingen te maken voor bepaalde groepen.

1) Deelt de Europese Commissie de mening dat het redelijk is een uitzondering te maken voor houders die, veelal als hobby, slechts enkele stuks pluimvee hebben en voor houders van diersoorten voor wie deze verplichtingen tot onevenredige lasten zullen leiden?

Antwoord*: De Commissie erkent dat een verplichting tot registratie van een inrichting gebaseerd op risico’s en evenredig aan de lasten voor de exploitant — d.w.z. de houder van dieren — moet zijn. De Commissie is het ermee eens dat het redelijk is aan inrichtingen die geen significant risico inhouden een vrijstelling van de registratieverplichting te verlenen.

2) Wanneer is de Europese Commissie van plan om de uitvoeringshandeling overeenkomstig artikel 86, lid 2, van de Europese diergezondheidsverordening uit te werken en te presenteren aan het Europees Parlement?

Antwoord*: De Commissie zal een uitvoeringshandeling overeenkomstig artikel 86, lid 2, opstellen en deze vóór de datum waarop Verordening (EU) nr. 2016/429 van toepassing wordt, vaststellen, d.w.z. vóór 21 april 2021. De uitvoeringshandeling zal worden besproken en in stemming worden gebracht in het Permanent Comité voor planten, dieren, levensmiddelen en diervoeders . Zij zal ook beschikbaar zijn voor feedback van het publiek via het portaal voor betere regelgeving van de Commissie .

3) Is de Europese Commissie voornemens om de inzet van Nederland om houders, die slechts enkele stuks pluimvee hebben en houders van diersoorten voor wie deze verplichtingen tot onevenredige lasten zullen leiden, uit te zonderen van de verplichting voor exploitanten om inrichtingen te registreren in afwijking van artikel 84, lid 1, als bedoeld in artikel 85 van de Europese diergezondheidsverordening?

Antwoord*: De Commissie is voornemens alle (door Nederland of een andere lidstaat ingediende) initiatieven aangaande de vrijstelling van houders met betrekking tot inrichtingen die aan de relevante voorwaarden wat betreft het risico voor de diergezondheid of de volksgezondheid voldoen, en waarbij de administratieve lasten en registratiekosten ten opzichte van het risico van de inrichting een onevenredige belasting voor de exploitant kunnen vormen, te onderschrijven.

*NL E-002953/2019 Antwoord van de heer Andriukaitis namens de Europese Commissie (29.10.2019)

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange