Antwoord Europese Commissie over zachte landing zuivelsector

Antwoord Europese Commissie over zachte landing zuivelsector

Antwoord Europese Commissie over zachte landing zuivelsector 1024 683 Esther de Lange

NL
E-014095/2013
Antwoord van de heer Cioloş
namens de Commissie op vragen Esther de Lange
(12.2.2014)

Het begrip “zachte landing” met betrekking tot de melkquotaregeling werd ingevoerd met de doorlichting van het GLB in 2008. Het doel is om te zorgen voor een soepele overgang van een quotaregeling naar een productie die wordt bepaald door marktpotentieel.

De overschotheffing, in combinatie met de “zachte landing”-besluiten uit 2008 (een verhoging van de quota met 1 % per jaar gedurende 5 jaren en bijkomende mogelijkheden door een aanpassing van de correctiefactor voor het vetgehalte), zorgt ervoor dat een geleidelijke aanpassing naar een quotavrije omgeving wordt gegarandeerd door een abrupte toename van de productie te vermijden. Alle betrokkenen zijn sinds 2008 op de hoogte van deze gedragslijn en hebben de nodige tijd gehad om hun bedrijfsbeslissingen dienovereenkomstig aan te passen.

Zoals vermeld in eerdere verslagen aan het Parlement en de Raad[1], wijzen zowel de evolutie van de melkproductie ten opzichte van de melkquota als de dalende trend van de quotumprijzen erop dat “zachte landing” op EU-niveau op schema zit. In verreweg de meeste lidstaten zijn quota niet langer de beperkende factor, aangezien de quotaniveaus hoger liggen dan de productie, en de quotumprijzen al tot nul zijn gedaald of daarbij in de buurt komen.

Elk besluit tot wijziging van de doorlichting van het GLB uit 2008 zou een medebeslissingsprocedure tussen de wetgevers nodig maken. De gemeenschappelijke marktordening, waarin de beginselen van de quotaregeling en de “zachte landing” zijn vastgelegd, is onlangs geëvalueerd in het kader van de GLB-hervorming en er werd geen verandering dienstig geacht door de wetgever. De Commissie is niet voornemens verdere wijzigingen voor te stellen in dit stadium.

De Commissie is van plan om een waarnemingspost voor de Europese zuivelmarkt op te richten, met het oog op het verzamelen en het verspreiden van marktgegevens en de kortetermijnanalyse voor de zuivelmarkt. Dit zal gebeuren met de betrokkenheid van deskundigen uit de bevoorradingsketen voor melk en zuivelproducten.

[1] Verslagen van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad over de evolutie van de marktsituatie en de daaruit volgende voorwaarden voor een vlotte, geleidelijke afschaffing van de melkquotaregeling (COM(2010) 727 definitief van 8.12.2010 & COM(2012) 741 definitief van 10.12.2012).
print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange