De gevaren voor de sport naar aanleiding van de oprichting van de Europese Super League

De gevaren voor de sport naar aanleiding van de oprichting van de Europese Super League

De gevaren voor de sport naar aanleiding van de oprichting van de Europese Super League 1024 683 Esther de Lange

Het gevaar van een Europese voetbal-superleague is (vooralsnog) geweken. De afkeuring van de fans loog er immers niet om en ook de UEFA stond niet te springen. Bovendien wordt gefluisterd dat aan Britse zijde de Brexit ook meespeelde: het verlaten van de Britse premier league ten behoeve van een Europese competitie werd aan de andere kant van het Kanaal als verraad gezien. Gelukkig was ook vice-voorzitter van de Europese Commissie Schinas overduidelijk: “We moeten het Europese sportmodel verdedigen dat is gebaseerd op diversiteit en inclusie. Je kunt dit niet voorbehouden aan de few rich and powerful, die willen breken met alles waar onze sportorganisaties voor staan”. Ik ben blij met deze woorden van Schinas, want het wollige antwoord dat collega’s en ik van de diensten van de Commissie kregen op onze officiele parlementaire vraag blinkt uit in vaagheden. Daar win je deze (wed-)strijd zeker niet mee…

Vraag met verzoek om schriftelijk antwoord E-002207/2021 aan de Commissie
Artikel 138 van het Reglement
Victor Negrescu (S&D), José Manuel Fernandes (PPE), Cyrus Engerer (S&D), Hannes Heide (S&D), Eva Kaili (S&D), Łukasz Kohut (S&D), Miguel Urbán Crespo (The Left), Yana Toom (Renew), Esther de Lange (PPE), Laurence Farreng (Renew), Franc Bogovič (PPE), Andrea Cozzolino (S&D), Tomasz Piotr Poręba (ECR), Karol Karski (ECR), Christophe Hansen (PPE), Ivan Štefanec (PPE), Petra Kammerevert (S&D), Ernest Urtasun (Verts/ALE), Miroslav Číž (S&D), Demetris Papadakis (S&D), Andreas Schieder (S&D), Theodoros Zagorakis (PPE)

Betreft: De gevaren voor de sport naar aanleiding van de oprichting van de Europese Super League

Een aantal Europese voetbalclubs hebben de oprichting voorgesteld van een nieuwe Europese Super League, bestaand uit slechts enkele van de beste clubs met de grootste budgetten. De deelname aan de Europese Super League zou beperkt zijn, én gekoppeld aan niet-transparante voorwaarden. Het gevaar bestaat dat deze nieuwe competitie schade zou toebrengen aan de beginselen van transparante, eerlijke, op prestaties gebaseerde en open competitie die ten grondslag liggen aan de Europese sport in het algemeen, en aan voetbal in het bijzonder. Dit plan zal hoogstwaarschijnlijk aanzienlijke financiële verliezen voor andere Europese clubs opleveren en schade toebrengen aan de geest van de Europese sport. Ook bestaat het risico van ‘spill-over’-effecten naar andere sporten.

Wat is de Commissie voornemens te doen in verband met de kwestie van de Europese Super League, en hoe kan zij ingrijpen om de oprichting van deze nieuwe competitie, en de mogelijke negatieve bijwerkingen ervan, te verhinderen?

NL E-002207/2021 Antwoord van mevrouw Gabriel namens de Europese Commissie (11.6.2021)

De Commissie verdedigt een Europees sportmodel dat gebaseerd is op integriteit en inclusie. De belangrijkste beginselen ervan zijn autonomie, openheid, solidariteit tussen breedtesport en topsport en onderlinge afhankelijkheid van sportfederaties. Goed bestuur op basis van duidelijk gedefinieerde, transparante en niet-discriminatoire regels is een voorwaarde voor de autonomie en zelfregulering van sportorganisaties.

De autonomie van sport is een grondbeginsel van het Europees sportmodel. De specifieke kenmerken van sport zijn verankerd in artikel 165 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie . In het Verdrag van Lissabon en een resolutie van de Verenigde Naties wordt het specifieke karakter van sport erkend. De manier waarop sport op Europees niveau wordt georganiseerd, is in de eerste plaats een zaak voor de internationale sportfederaties, alhoewel die federaties zich uiteraard aan het toepasselijke EU-recht moeten houden.

De Commissie benadrukt dat goed bestuur een voorwaarde is voor de autonomie en zelfregulering van sportorganisaties en zij werkt, met goede resultaten en tot wederzijdse tevredenheid, samen met voetbalfederaties op internationaal en Europees niveau en met alle instanties die de belangen van clubs, spelers, bonden en makelaars vertegenwoordigen. Sinds 2014 werkt de Commissie – in het kader van een samenwerkingsregeling – met de Europese voetbalbond (UEFA) samen ter bevordering van waarden en beginselen zoals non-discriminatie, verdraagzaamheid, culturele diversiteit, solidariteit, groene sport en gendergelijkheid.

print

Esther de Lange

Esther de Lange is vanaf 23 april 2007 lid van het Europees Parlement voor het CDA. Momenteel is Esther lid van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid (ENVI) en de commissie Economische- en Monetaire zaken (ECON), en neemt zij voor het CDA Europa de zaken waar in de commissie Buitenlandse Zaken (AFET). Sinds 2014 is zij delegatieleider van het CDA in het Europees Parlement. Daarnaast is Esther vicepresident van de christendemocratische EVP-Fractie, waar ook het CDU en CSU uit Duitsland, de Franse LR en de Spaanse Partido Popular deel van uit maken. In het Europees Parlement is zij namens het CDA contactpersoon voor de provincies Utrecht, Flevoland en Friesland.

Alle artikelen door: Esther de Lange